Anni Järvitalo

Luontopohjaiset ratkaisut oppimisympäristöjen suunnittelussa

Nomajilla olemme erityisen kiinnostuneita luontopohjaisten oppimisympäristöjen suunnittelusta. Luonnon tuomat hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille ovat monipuolisia ja syntyvät useimmiten säännöllisten vierailujen kautta. Päivittäinen luontokosketus on tärkeää erityisesti varhaiskasvatuksen ympäristöissä, sillä luonnonympäristö kehittää pienten lasten elimistön mikrobistoa ja immuunipuolustusta.

Luontoympäristö on myös virikkeellinen ja monimuotoinen leikkiin ja liikkumiseen. Erilaiset pintamateriaalit, kuten hiekka ja karike sekä runsas, kestävä ja nopeasti uudistuva kasvillisuus antavat materiaalia leikkiin ja luovat aistivirikkeitä.

Monipuolinen kasvillisuus sekä sitomaton maanpinta edistävät myös hulevesien ja pienilmaston säätelyä sekä terveyttä ja hyvinvointia. Luontopohjaisella leikki- ja oppimisympäristöllä tuetaan lisäksi sosiaalista ja kognitiivista kehitystä ja voidaan lisätä toiminnan ja kokemisen mahdollisuuksia, mikä taas kytkeytyy oppimiseen.

Nomaji on omissa oppimisympäristöjen suunnittelukohteissaan hyödyntänyt erilaisia luontopohjaisia ratkaisuja. Esimerkkeinä näistä mainittakoon Sipoonlahden koulu ja Vantaan Rajatorppa.

Syksyllä 2019 valmistuneen Sipoonlahden koulun pihan teemoja olivat tiede, taide ja tarina. Siellä aktiiviset toiminnot, leikki sekä kokeilu ja havainnointi lomittuvat luontevasti toisiinsa. Useat ulkoympäristön rakenteet on suunniteltu monikäyttöisiksi.

Koulun pihalla on käytetty runsaasti vaihtelevia materiaaleja ja värejä tuomaan virikkeitä sekä luomaan erilaisia tunnelmia ulkotiloille. Pihalle on lisäksi istutettu kymmeniä eri puulajeja ja kylvetty laajasti niittyä. Tietyt teemat, kuten ekologisesti käsitelty harmaantuva puu ja luonnonkivet toistuvat ulkotiloissa. Koulun alueella sijaitseva kosteikko liitettiin osaksi oppimisympäristöä suunnittelemalla sinne laituri ja maakatsomo.

Vantaan Rajatorpan koulupihan suunnittelussa tavoitteena oli tukea oppilaiden virkistäytymistä, liikkumista ja oppimista ulkona. Pihan maastonmuotoon luotiin vaihtelevuutta hyödyntäen purkamisesta ja rakentamisesta syntyviä maamassoja ja olemassa olevia muotoja.

Rakennustöiden aikana kaupunki joutui kaatamaan vanhan koulun tontilta suurikokoisia puita, joiden rungoista suunniteltiin pihalle kiipeily- ja leikkipaikkoja. Oppilaiden toiveiden mukaan ulkotiloille luotiin pelikenttien ja leikkivälineiden lisäksi metsäisiä alueita vapaamuotoiseen leikkiin, seikkailuun ja rakenteluun. Pihan ulkoreunoja seuraileva hulevesipainanne mahdollistaa veden kierron tutkimisen sateen jälkeen.

Anni Järvitalo

Maisema-arkkitehti, toimitusjohtaja, osakas

Projekti, referenssit

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

anni@nomaji.fi

www.nomaji.fi

Maisema-arkkitehti, CEO, osakas

Motto

”Luontotarjoumat tuottavat hyvinvointia ja iloa käyttäjilleen aina uudelleen.”