Kirjallisuus

AL-Ayash Aseel, Kane Robert T., Smith Dianne, Green-Armytage Paul 2015. The Influence of Color on Student Emotion, Heart Rate, and Performance in Learning Environments. Curtin University. Perth​


​​Asanti Jenny 2015. A design manual for resilient school yards. Aalto yliopisto. Espoo

​​
Bannister Diana & Ayre Jim 2017. Guidelines on Exploring and Adapting LEARNING SPACES IN SCHOOLS. European Schoolnet. Brussels.​​


Barrett P, ZhangY, Davies F, Barrett L 2015. Clever Classrooms. University of Salford (Manchester). Manchester.​


Björklid Pia 2005. Lärande och fysisk miljö. Myndigheten för skolutveckling. Tukholma.​


Boverket 2015. Gör plats för barn och unga! Boverket. Karlskrona, Ruotsi.​​​​


Castrén Anna & Eskelinen Jani 2010. Päiväkodin fyysinen oppimisympäristö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampere.

Corno L & Anderman E (toim.) 2015. Handbook of Educational Psychologyearning environments in and out of school.L (Third Edition). New York: Routledge, Taylor & Francis.


​Danks Sharon & Ortiz Katrina 2016. Living Schoolyard Activity Guide. Green Schoolyards America. Midwest.


​de Laval, Suzanne (toim.) 2014. Skolans och förskolans utemiljöer. Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö. Skolhusgruppen – Movium – Arkus. Stockholm, Sverige.


​Fägerstam Emilia 2012. Space and Place. Perspectives on outdoor teaching and learning. Linköping University. Linköping.


​Haapamäki Johanna, Hietanen Päivi, Mikkonen Virpi, Nenonen Suvi, Niemi Olli, Nissinen Sampsa, Rantanen Annukka, Staffans Aija, Teräväinen Helena, Tyvimaa Tarja, Vartiainen Matti & Vuorela Maarit 2011. Käyttäjälähtöiset tilat. TEKES. Helsinki.


​Heikkilä Anni-Sofia 2014. Design in Education. Oulun yliopisto. Oulu.


​Helsinki kaikille -projekti ja Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) 2008. Esteettömyys kouluissa -opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle. Helsingin kaupunki. Helsinki.


​Hietanen-Peltola Marke & Korpilahti Ulla (toim.) 2015. Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere.​


​Hirn Helinä ym. 1996. Selkeä ympäristö – näkövammaisille soveltuvan toimintaympäristön suunnittelu. Näkövammaisten Keskusliitto ry. Helsinki.

Hyry-Beihammer Eeva Kaisa , Hiltunen Mirja & Estola Eila (toim.) 2014. Paikka ja kasvatus. Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.


​Hämäläinen Jenni 2018. Ihan pihalla: opettajien käsityksiä ulko-opetuksesta ja ulkona oppimisesta. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä.​

​​
Imms Wesley, Mahat Marian, Byers Terry & Murphy Dan 2017. Type and Use of Innovative Learning Environments in Australasian Schools. The University of Melbourne. Melbourne.


​Junttila Esa 2014. Leikisti turvallinen. Lapin Routa. Rovaniemi.


​Karppinen Hilla-Maaria 2014. Toiminnallinen oppimispuisto. Oulun ammattikorkeakoulu, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma. Oulu.


​Kattilakoski Raija 2018. Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa – Etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen muuttamisesta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

​​
Kemppainen Heidi 2018. Oppilaiden kokemuksia oppimistilasta ja työskentelystä uudistetussa avoimessa oppimisympäristössä. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä.

​​
Kenttälä Marjo ja Suomu Katariina (toim.) 2005. Koulu harrastuspaikkana. Näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kerhokeskus – koulutyön tuki. Helsinki.


​Kilpelä Niina 2013. Esteettömät sisäliikuntatilat. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

​​
Kirstinä Anu 2015. ”Onko kunnalla varaa kaikkiin piirtämiini keinuihin?” Lapset osallisena koulupihan suunnittelussa osana kunnallista vaikuttamista. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Oulu.

​​
Kosonen Irina, Selin Tuula &Naaralainen Samuli 2009. Oppimisympäristö ja sen muutosten vaikutuksia opiskeluun. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tampere.​​


​Kuuskorpi Marko 2012. Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila. Turun yliopisto. Turku.​


​Lewin Cathy & McNicol Sarah 2014. Tulevaisuuden luokkahuonetta luomassa (iTEC hankkkeen tuloksia). Manchester Metropolitan University, All Saints Building, All Saints,. Manchester.

​​
Licht Alexandra Hanna, Tasiopoulou Evita & Wastiau Patricia; Blamire Roger & Prosser Ed (toim.) 2017. Open Book of Educational Innovation. European Schoolnet. Brussels.

​​
Lievonen Mirja (toim.) 2016. Kohti huomisen oppimistiloja: Innovatiivisten oppimistilojen suunnittelusta Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä & Jyväskylän YO. Jyväskylä.

​​
Lindberg Päivi 2014. In search of affordances and visual quality – Interpreting environments of children aged under three in seven Finnish day-care centres. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere.

​​
Lindroth, Camilla 2000. Ekologisen leikkipuiston suunnittelu. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 15. Helsinki.

​​
Linjala Tuomo ja Waitinen Matti 2008. Poistumisturvallisuusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry. Helsinki.

​​
Lohr Virginia I & Pearson-Mims Caroline H 2000. Physical Discomfort May Be Reduced in the Presence of Interior Plants. HortTechnology 10. Alexandria: American Society for Horticultural Science. 53- 58.


Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet.


​Muurimäki Sinikka & Tervo Erkki 2012. Voimistelutilojen suunnittelu. OKM:n liikuntaoaikkajulkaisu 103. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.


​Niemi Hannele & Multisilta Jari 2014. Rajaton luokkahuone. PS-kustannus, Opetus 2000. Jyväskylä.


​Nissinen Kari 2012. Sisäliikuntatilojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi. OKM:n liikuntapaikkajulkaisut 104. Rakennustieto oy. Helsinki.

​Norra Jan & Ruokonen Reijo (toim.) 2007. Koulupihat lähiliikuntapaikkoina. Ideaopas ja Suunnitteluopas. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuori Suomi. Helsinki.

​​
Nousiainen Marjut, Lindroos Heikki & Heino Petri (toim) 2014. Restoratiivisen ympäristön suunnittelu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka.

​​
Nuikkinen Kaisa 2009. Koulurakennus ja hyvinvointi, Teoriaa ja käyttäjän kokemuksia peruskouluarkkitehtuurista. Tampere University Press. Tampere.

​​
Nuori Suomi 2002. Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu, OPM:n liikuntapaikkajulkaisu 83. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

​​
Opetusministeriö, Jaakko Pöyry Infra 2002. Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas, OPM:n liikuntapaikkajulkaisu 82. Rakennustieto oy. Helsinki.

​​
Opetusministeriö 1997. Esteettömät liikuntapaikat. Opetusministeriö. Helsinki.​

​​
​Pallasmaa Juhani 2012 : The eyes of the skin: Architecture and the senses. 3.p. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

​​
Pampel R. 2017. Leveraging architecture and education: approaching the facilitation of good learning environments in authentic and emerging contexts. Oulun yliopisto. Oulu.

​​
Paniaguai Alejandro & Istancei David 2018. Teachers as Designers of Learning Environments. Centre for Educational Research and Innovation, OECD Publishing. Paris.

​​
Pietilä Sari 1995. Koulujen pihat miljöökasvatuksen malliympäristöinä. Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto. Tampere.


​Pohjolainen Maarit ja Lundell Helka 2013. Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta – Luokanopettajien kertomaa. Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna, OpeArt. Savonlinna.


Rakennustieto 2019 RT 103080. Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat


Rakennustieto 2019 RT 103085. Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Turvallisuuden suunnittelu


Rakennustieto 2019 RT 103084. Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu

​​
Rimpelä Matti, Fröjd Sari & Peltonen Heidi (toim.) 2010. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009, Perusraportti. Opetushallitus. Helsinki.

​​
Rousku Erkki & Honkanen Osmo 2005. Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät CD. OPM:n liikuntapaikkajulkaisu 88. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

Saarela Jenny 2013. AISTIEN – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä. Jyränkölän Setlementti. Heinolan kansalaisopisto. Heinola.

​​
Sakuragawa Satoshi, Kaneko Tomoyuki & Miyazaki Yoshifumi 2007. Effects of contact with wood on blood pressure and subjective evaluation. Japan: Journal of Wood Science.

​​
Sainio Tiina 2017. Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

​​
Sassi Pirkko (toim.) 2003. Koulupihan mahdollisuudet -opas. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki.

​​
Sipari Pinja 2013. Aarteenetsintää porkkanamaalla – Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta. Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantueteen laitos. Helsinki.

​​
SuRaKu 2005. Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas, Suunnittelu – Rakentaminen – Kunnossapito, SuRaKu. Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA. Helsinki.

​​
Tampio Henna & Tampio Matti 2014. Ulos oppimaan! PS-kustannus. Helsinki.

​​
Tsunetsugu Yuko, Miyazaki Yoshifumi & Sato Hiroshi 2005. Visual effects of interior design in actual-size living rooms on physiological responses. Japan: Building and Environment 40


Turpeinen Tytti 2016. Oppiminen & TILA – Fyysisen oppimisympäristön vaatimukset uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.​

Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin -asiantutijaverkosto 2015. Rekkaralli ja muita lasten ulkoleikkejä. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry. Helsinki
​​

Verhe Irma, Ruti Marko, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 2007. Esteetön luontoliikunta, OPM:n liikuntapaikkajulkaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

Verhe Irma 1996. Selkeä ympäristö. Näkövammaisille soveltuvan toimintaympäristön suunnittelu. Näkövammaisten Keskusliitto ry ja Rakennusalan kustantajat (RAK). Helsinki.

Vesala Päivi 2016. Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi. The University of Eastern Finland. Joensuu.​

Wall Gabrielle 2016. The impact of physical desing on student outcomes. New Zealand Ministry of Education. New Zealand.